Japanese Name Tools

Trước đây mình có viết 1 đoạn script python nhỏ để tự động hoá việc chuyển tên từ tiếng Việt sang tiếng Anh và Katakana của tiếng Nhật giúp bạn mình Giờ đã chuyển thành code javascript tại /kana_converter. Đơn giản là điền tên tiếng Việt vào, chỉnh tuỳ chọn, và ấn Convert. Voilà !

Feel free to use and report bug =))