Welcome to Jekyll !

Mình đã chuyển nhà sang dùng Jekyll. Hi vọng sẽ có gì hay ho để học :D